Adatvédelmi Szabályzat

MESTER HOUSE INGATLAN ÉS ALBÉRLETKÖZVETÍTŐ IRODA
(Dr. M & M Kft.)

 
Adatvédelmi Szabályzata
 
Hatályos: 2018. május 21-től.
 
Az adatkezelő személye, a szabályzat célja
Az adatkezelő neve: Dr. M & M Kft. Mester House Ingatlan és Albérletközvetítő Iroda (a továbbiakban: Mester House Ingatlaniroda)
Székhelye: 4032 Debrecen, Kartács utca 6. 2/23.
Adatvédelmi tisztségviselő: Mester Ferenc
Email: info@mesterhouse.hu
Telefon: +36 30 565 1000 (munkanapokon 10.00 – 16.00)
Az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) célja, hogy szabályozza a Mester House Ingatlaniroda személyes adatkezelési folyamatait és biztosítsa az érintettek jogait,
eleget téve az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek.
 
I. Alapfogalmak és hatály

1.1. A Szabályzat hatálya

1.1.1.Személyi hatály
 
A Szabályzat hatálya kiterjed (1) a Mester House Ingatlaniroda által végzett adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységeket végző
személyekre (munkavállalók vagy az Mester House Ingatlanirodával más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek) és
(2) azokra a természetes személyekre, amelyekkel kapcsolatban az Mester House Ingatlaniroda személyes adatokat kezel vagy feldolgoz (érintettek),
illetőleg – ha a magyar jogszabályok az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alkalmazását azokra elrendelik, az ezekben megjelölt feltételekkel
és határidőig – az érintettre és annak hozzátartozójára.

1.1.2.Tárgyi hatály
 
A szabályzat hatálya kiterjed a Mester House Ingatlaniroda, mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokra.
 
2. KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK, JOGSZABÁLYOK
 
A szabályzat szempontjából különösen jelentősek és háttér információkat tartalmaznak az alábbi jogszabályok:
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (“Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „Rendelet”);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk”);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (“Infotv”);
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

3. ALAPFOGALMAK

3.1.Személyes adat
 
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3.2. A személyes adatok különleges kategóriái
 
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

3.3. Adatkezelés
 
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

3.4. Adatkezelő
 
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

3.5. Adatfeldolgozó
 
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 
3.6. Harmadik fél
 
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3.7. Az érintett hozzájárulása
 
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez.

3.8. Adatvédelmi incidens
 
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

3.9. EGT-állam
 
Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

3.10. Harmadik ország
 
Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3.11. Profilalkotás
 
Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

3.12. Álnevesítés
 
A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3.13. Közös adatkezelés
 
Ha az adatkezelés céljait és eszközeit a Mester House Ingatlaniroda más adatkezelővel vagy adatkezelőkkel közösen határozza meg.
 
II. A Mester House Ingatlaniroda, mint adatkezelő

4. ALAPELVEK

4.1. Az érintettek személyes adataikhoz való jogának érvényesítése érdekében a Mester House Ingatlaniroda tiszteletben tartja az adatvédelmi jog
  – a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett – szolgáltatásunk esetén alkalmazandó alapelveit, így:

4.1.1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli (a lehetséges jogalapokra lásd az 5. pontot,
 az egyes adatkezelések jogalapjaira lásd az 1. mellékletet)

4.1.2. Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel (az egyes adatkezelések jogalapjaira lásd az 1. mellékletet)
 

4.1.3. Csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns személyes adatokat kezel, a szükséges mértékben (az egyes adatkezelések során kezelt
személyes adatok körére lásd az 1. mellékletet)

4.1.4. A személyes adatok pontosságát és szükség esetén naprakészségét biztosítja és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék

4.1.5. A személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

4.1.6.  A személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem.
 
4.1.7.  A személyes adatok kezelését a Mester House Ingatlaniroda oly módon végzi, hogy képes legyen a fenti alapelveknek történő megfelelés igazolására.
 
4.1.8. A személyes adatvédelemmel kapcsolatos szabályozásra és ennek módosítására történő javaslattétel a Mester House Ingatlanirodát működtető Dr. M & M Kft. feladata, amely ezt megelőzően konzultál a társaság adatvédelmi tisztségviselőjével. Ha a Mester House Ingatlaniroda bármely munkavállalója ill. alvállalkozója a társaság személyes adatkezelését érintő körülményt érzékel (valamely érintett adatkezelést illető kérelme érkezik hozzá, adatvédelmi incidenst tapasztal, vagy bármely egyéb releváns információ birtokába jut), haladéktalanul köteles értesíteni a Mester House Ingatlanirodát működtető Dr. M & M Kft-t., és továbbítani a releváns dokumentumokat. A Dr. M & M Kft haladéktalanul értesíti ezen információkról a társaság adatvédelmi tisztviselőjét.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

5.1. Személyes adatot a Mester House Ingatlaniroda kizárólag az alábbi esetekben kezel:

5.1.1. Ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez;
 
5.1.2. Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges;
 
5.1.3. Ha az adatkezelés a Mester House Ingatlanirodára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 
5.1.4. Ha az adatkezelés közérdekű jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 
5.1.5. Ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 
5.1.6. Ha az adatkezelés a Mester House Ingatlaniroda vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek
az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek;
 
5.2. Ha az adatkezelés jogalapja az 5.1.6 pontban meghatározott jogalap, akkor érdekmérlegelési teszt lefolytatása szükséges. Ezen teszt keretében
 
5.2.1. Meg kell határozni, hogy mi alkotja a Mester House Ingatlaniroda, vagy a harmadik fél jogszerű érdekét;
 
5.2.2. Meg kell vizsgálni, hogy mi alkotja az érintettnek olyan érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé;
 
5.2.3. Az 5.2.1 és 5.2.2. pontban írt tényezők alapján előzetes mérlegelést kell elvégezni;
 
5.2.4. Az előzetes mérlegelés eredményéhez képest, amennyiben az érdekmérlegelés eredménye nem egyértelmű, további garanciákat kell társítani az érintett jogainak védelmében.
 
5.2.5. Az elszámoltathatóság elve (lásd 4.1.7. pont) alapján az 5.2.1-5.2.4 pontban leírt mérlegelés elvégzését és annak eredményét dokumentálni kell.

6. A SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁI

6.1. A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatokat a Mester House Ingatlaniroda kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezel
 
6.2. A 6.1. pontban meghatározott hozzájárulás hiányában az érintett által megküldött, a személyes adatok valamely különleges kategóriájába tartozó adatot tartalmazó iratot a
Mester House Ingatlaniroda másolat készítése nélkül visszaküldi.
 
6.3. A 6.1. alatti hozzájárulást megfelelően dokumentálni kell.

7. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGA

7.1. A Mester House Ingatlaniroda elsősorban az érintettektől jut személyes adataik birtokába, ebben az esetben az e Szabályzat mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat illetőleg tájékoztatás alkalmazandó. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerzi be, a Mester House Ingatlaniroda a következő információkat bocsátja az érintett rendelkezésére:

7.1.1. a Mester House Ingatlaniroda és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 
7.1.2. a Mester House Ingatlaniroda adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei;
 
7.1.3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

7.1.4. az érintett személyes adatok kategóriái;

7.1.5. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; ha van ilyen, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása esetén az Általános Adatvédelmi Rendeletben
meghatározott információk;
 
7.1.6. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

7.1.7. ha az adatkezelés jogalapja az 5.1.6 pontban írt jogalap, akkor az a Mester House Ingatlaniroda jogos érdeke;
 
7.1.8.Az a tény, hogy az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

7.1.9. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

7.1.10. A NAIH-hoz mint felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

7.1.11. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;

7.1.12. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír;

7.2. A 7.1. pont alatt írt információkat a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyesadatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de
legkésőbb egy hónapon belül kell közölni. Ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával
kell közölni az információkat.
 
7.3. A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg.
 
8. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA

8.1. A Mester House Ingatlaniroda az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 
8.1.1 az adatkezelés céljai;
 
8.1.2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 
8.1.3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 
8.1.4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 
8.1.5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 
8.1.6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 
8.1.7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 
8.1.8 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 
8.1.9 Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.
 
8.2. A Mester House Ingatlaniroda az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Mester House Ingatlaniroda az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

9. A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
 
9.1. Az érintett kérésére az Mester House Ingatlaniroda indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint -- figyelembe véve az adatkezelés célját -- az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.
 
9.2. A Mester House Ingatlaniroda az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
 
9.2.1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
9.2.2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 
9.2.3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
 
9.2.4. az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
 
9.2.5. a személyes adatokat a Mester House Ingatlanirodára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

9.2.6. a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
9.3. A 9. pontban foglalt jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor.
 
9.4. A Mester House Ingatlaniroda minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Mester House Ingatlaniroda tájékoztatja e címzettekről.
 
10. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

10.1. Az érintett kérelmére a Mester House Ingatlaniroda korlátozza az adatkezelést, ha
 
10.1.1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 
10.1.2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 
10.1.3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 
10.1.4. az érintett jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

10.2. A Mester House Ingatlaniroda minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha
ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Mester House Ingatlaniroda tájékoztatja e címzettekről.

11. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
 
11.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Mester House Ingatlaniroda rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

11.1.1. az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik vagy
 
11.1.2. az adatkezelés automatizált módon történik.
 
11.2. Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására az Általános Adatvédelmi Rendelet szabályait kell alkalmazni.

12. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

12.1. Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is.
Ebben az esetben a Mester House Ingatlaniroda a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.

12.2. Erre a jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden
más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
 
13. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

13.1. A Mester House Ingatlaniroda csak akkor alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntést, amely az érintette nézve
joghatással jár vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti, ha
 
13.1.1. a Mester House Ingatlaniroda és az érintett közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 
13.1.2. meghozatalát a Mester House Ingatlanirodára alkalmazandó olyan uniós vagy hazai jogszabály teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint
jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít
 
13.1.3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
13.2. Az automatizált döntés és profialkotás további követelményeire az Általános Adatvédelmi Rendelet alkalmazandó.
 
14. INCIDENSKEZELÉS ADATKEZELŐKÉNT
 
14.1.1. A Mester House Ingatlaniroda az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; vagy
 
14.1.2. A tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, amely esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni,
amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

15. KÖZÖS ADATKEZELÉS
 
15.1. Közös adatkezelés esetén a Mester House Ingatlaniroda és a további adatkezelők a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását, különösen az érintettek jogainak gyakorlásával és tájékoztatásával kapcsolatban. A megállapodásban a Mester House Ingatlaniroda
és a további adatkezelők az érintettek számára kapcsolattartót jelölnek ki.
 
15.2. A 15.1. pontban hivatkozott megállapodás lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsátani.
 
15.3. Az érintett jogait abban az esetben is biztosítani kell, ha az a 15.1. pontban hivatkozott megállapodástól eltérően kívánja azokat gyakorolni.

16. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE
 
16.1. A Mester House Ingatlaniroda adatkezelőként csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelnek az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak.
Az adatfeldolgozási szerződést írásban kell megkötni, és annak eleget kell tennie az e pontban szabályozott tartalmi követelményeknek.
 
16.2. Az adatfeldolgozási szerződésben rendelkezni kell arról, hogy az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót nem vehet igénybe, illetőleg általános felhatalmazást vagy egyedi felhatalmazás lehetőségét kell rögzíteni további adatfeldolgozó igénybevételére. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, a Mester House Ingatlaniroda nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy tagállami jog alapján létrejött szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek a Mester House Ingatlaniroda és az adatfeldolgozó között létrejött szerződésben szerepelnek.
 
16.3. Az adatfeldolgozási szerződésben rögzíteni kell, hogy az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a Mester House Ingatlaniroda írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az Mester House Ingatlanirodát az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha ezt az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.
 
16.4. A szerződésnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség
alatt állnak;
 
16.5. A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozó biztosítja az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt adatbiztonsági követelményeket.
 
16.6. A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a Mester House Ingatlanirodát abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében.
 
16.7. A szerződésnek rögzítenie kell azt, hogy az adatfeldolgozó segíti a Mester House Ingatlanirodát az adatkezelés biztonságát, az adatvédelmi incidensek hatósági bejelentését, az érintettek az adatvédelmi incidensekről történő tájékoztatását valamint az adatvédelmi hatásvizsgálatot és előzetes konzultációt illető kötelezettségei gyakorlásában.
 
16.8. A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozás befejezését követően a Mester House Ingatlaniroda döntése alapján az adatfeldolgozó minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat a Mester House Ingatlanirodának, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a magyar jog az személyes adatok tárolását írja elő.
 
16.9. A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozó a Mester House Ingatlaniroda rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a Mester House Ingatlaniroda által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.
 
16.10. A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja a Mester House Ingatlanirodát, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt az Általános Adatvédelmi Rendeletet, vagy valamely egyéb magyar vagy uniós adatvédelmi rendelkezést.
 
III. A Mester House Ingatlaniroda, mint adatfeldolgozó
 
16.  AZ ADATFELDOLGOZÁS FELTÉTELEI
 
16.1. Ha a Mester House Ingatlaniroda adatfeldolgozóként jár el, a szolgáltatás kapcsán végzett személyes adatkezelések jogalapjának meghatározása és jogszerűségének biztosítása az adatkezelő kötelezettsége. Az adatkezelő felel azon adatkezelések jogszerűségéért, amelyek végrehajtásához a Mester House Ingatlanirodát igénybe veszi. A Mester House Ingatlaniroda az alábbi intézkedésekkel segíti az adatkezelőt az adatvédelmi szabályozásnak való megfelelésben.
 
16.2. Az adatkezelővel a Mester House Ingatlaniroda írásbeli adatfeldolgozási szerződést köt. Az adatfeldolgozási szerződést úgy kell megkötni, hogy az tartalmazza a 16. pontban meghatározott tartalmi elemeket.

17. AZ ADATKEZELŐ TÁMOGATÁSA AZ ÉRINTETT JOGAINAK BIZTOSÍTÁSÁBAN
 
17.1. A Mester House Ingatlaniroda, mint adatfeldolgozó támogatja az adatkezelőt abban, hogy képes legyen biztosítani az érintettnek az Általános Adatvédelmi Rendelet meghatározott jogok érvényesítését.
 
17.1.1. A Mester House Ingatlaniroda oly módon nyújtja szolgáltatását, hogy az adatkezelő képes legyen az érintett igényére visszajelzést adni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosítani a személyes adatokhoz.
 
17.1.2. A Mester House Ingatlaniroda oly módon nyújtja szolgáltatását, hogy az adatkezelő biztosítani tudja az érintett számára a személyes adat helyesbítéséhez, illetőleg törléséhez való jogot. Az adatkezelő kérésére a személyes adatot haladéktalanul törölni kell.
 
17.1.3. A Mester House Ingatlaniroda oly módon nyújtja szolgáltatását, hogy az adatkezelő biztosítani tudja az érintett számára az adatkezelés korlátozásához fűződő jogot.
 
17.1.4. A Mester House Ingatlaniroda oly módon nyújtja szolgáltatását, hogy az érintett az adatkezelőhöz benyújtott kérelmet követően az ügyfél, mint adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 
18. AL-ADATFELDOLGOZÓK
 
18.1. A Mester House Ingatlaniroda kizárólag az adatkezelő (általános vagy eseti) írásos felhatalmazása esetén vesz igénybe további adatfeldolgozót, és általános felhatalmazás esetén az tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti.
 
18.2. Al-adatfeldolgozó igénybevétele esetén a Mester House Ingatlaniroda útján erre az adatkezelőre ugyanazon adatvédelmi kötelezettségeket telepíti, mint amelyeket a 18.2. pont alatti szerződés szabályoz.
 
19. INCIDENSKEZELÉS ADATFELDOLGOZÓKÉNT
 
19.1. Az adatvédelmi incidenst a Mester House Ingatlaniroda adatfeldolgozóként eljárva a tudomására jutását követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
 
20. AZ ADATKEZELÉSI (ÉS ADATFELDOLGOZÁSI) TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA
 
20.1. Adatkezeléseiről a Mester House Ingatlaniroda nyilvántartást vezet az 1. mellékletben meghatározott tartalommal.
 
20.2. Ha a Mester House Ingatlaniroda adatfeldolgozóként is eljár, nyilvántartást vezet adatfeldolgozásairól az Általános Adatvédelmi Rendelet által meghatározott tartalommal.

20.3. A nyilvántartások vezetéséért az adatvédelmi tisztviselő a felelős. A Mester House Ingatlaniroda munkavállalóinak kötelezettsége a személyes adatkezeléssel vagy adatfeldolgozással
kapcsolatos tervezett tevékenységek bejelentése a tisztviselőnek. Az adatvédelmi tisztviselő – szükség szerint jogi állásfoglalás beszerzése után – bevezeti a változást az adott nyilvántartásba.
 
IV. Záró rendelkezések
 
21. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
21.1. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) , vagy az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
 
22. Az Adatvédelmi Szabályzat mellékletei:
 
22.1. Az adatkezelések nyilvántartása az Általános Adatvédelmi Rendelet 30.cikkének (1) bekezdése alapján
 
22.2. Adatfeldolgozói nyilvántartás az Általános Adatvédelmi Rendelet 30 cikkének (2) bekezdése alapján
 
22.3. Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 
22.4. Hozzájárulás és tájékoztatás minta
 
22.5. Elvégzett érdekmérlegelések
 
 
Debrecen, 2018. május 21.
 
 
  1. sz. melléklet
 
Az adatkezelések nyilvántartása az Általános Adatvédelmi Rendelet 30.cikkének (1) bekezdése alapján
 
Az adatkezelő neve: Dr. M & M Kft. Mester House Ingatlan és Albérletközvetítő Iroda
Az adatkezelő elérhetősége: 4032 Debrecen, Jerikó utca 9-11. Email: info@mesterhouse.hu

A.) Ügyfelekkel, üzletfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelések
 
 
Az adatkezelés
célja (Folyamat)
Az érintettek
 
A kezelt személyes
 
Az adatkezelés jogalapja Adattovábbítás/adat feldolgozás
Nyilvánosságra hozatal
Törlési határidő
Magánszemélyek, ill. cégek eladó ingatlanjainak
hirdetése és azok közzététele
Magánszemélyek (tulajdonosok)
Cégek (cégvezetők)
Név, születési adatok, elérhetőségi
adatok: lakcím, (telefonszám, e-mail cím) hirdetett ingatlan címe
ingatlan
adatai, fotói, számlázási
adatok,  
 
A Mester House Ingatlaniroda és a
magánszemélyek ill. cégek közötti szerződés teljesítése
 
Adatfeldolgozás: WPH Kft.
Nyilvánosságra hozatal: fotók, az ingatlan paraméterei, címe
Továbbítás: hitel iránti érdeklődés esetén: OTP Bank Nyrt., Kléner Jánosné EV.
Google/Facebook (belépés)
Polgári jogi elévülés
Magánszemélyek, ill. cégek kiadó ingatlanjainak
hirdetése és azok közzététele
magánszemélyek (tulajdonosok)
Cégek (cégvezetők)
Név, születési adatok, elérhetőségi adatok: lakcím, (telefonszám, e-mail cím) hirdetett ingatlan címe
ingatlan
adatai, fotói, számlázási
adatok, 
 
A Mester House Ingatlaniroda és az
ügyfél (a közvetítő)
jogszerű érdeke
(kapcsolattartó, referens,
munkatárs esetén)
Hozzájárulás (referens
fotója) Adatfeldolgozás
 
Adatfeldolgozás: WPH Kft. Nyilvánosságra hozatal: fotók, az ingatlan paraméterei, címe
Google/Facebook (belépés)
 
Polgári jogi elévülés
Fotók estén a hirdetés végleges
törlését követően azonnal
Cégvezető/referens/kapcsolattartó/
munkatárs személyének változása
után azonnal
(kivéve, ha a jogszabály hosszabb
határidőt állapít meg)
Ingatlankeresők
adatainak
kezelése
Ingatlankereső személyek Név, elérhetőség,
email kommunikáció
tartalma
A Mester House Ingatlaniroda jogszerű érdeke/Jogi
kötelezettség teljesítése
(Fgytv. 17/A §)
Adatfeldolgozás
WPH Kft.
90 nap
Panasz esetén 5 év (Fgytv. 17/A §
(7) bek.
Energiatanúsítvány
igénylése
Energiatanúsítványt igénylő
személyek és cégek
Név, elérhetőség,
telefonszám
Hozzájárulás Hegyi Zoltán A továbbítást követően indokolatlan
késedelem nélkül
Hirdetést jelentő
személyek
adatainak
kezelése
Hirdetések
szabálytalanságára,
egyértelműségének,
aktualitásának hiányára
figyelmeztető személyek
E-mail cím Az érintett hozzájárulása Adatfeldolgozás Az email megválaszolását követően
indokolatlan késedelem nélkül 5
(kivéve, ha jogszabály hosszabb
határidőt állapít meg)
Weboldal
látogatóinak üzleti
célú
kezelése
Weboldal látogatói IP-cím, látogatás
időpontja és
időtartama, lehívott
állományok,korábban
látogatott URL-ek, cookie-k
Az érintett hozzájárulása Adatfeldolgozás 90 nap vagy a látogató által történő
törlés időpontjában
 

B.) Egyéb adatkezelések
 
 
Az adatkezelés célja (Folyamat) Az érintettek kategóriái A kezelt személyes adatok Az adatkezelés jogalapja Adattovábbítás /adatfeldolgozás Törlési határidő
Elektronikus iktatórendszer Levelezőpartnerek Elérhetőségi adatok A Mester House Ingatlaniroda jogszerű érdeke nincs 5 év
A weboldal technikai
üzemeltetése, az oldal védelme
jogellenes tevékenység ellen
A weboldal látogatói IP címek és azokhoz kapcsolódó
technikai adatok (operációs
rendszer, látogatás időpontja, lekért állományok, stb.)
A Mester House Ingatlaniroda jogszerű érdeke WPH Kft. 90 nap
Metaadatok megőrzésére
vonatkozó törvényi
kötelezettség teljesítése
A weboldal látogatói,
ingatlankeresők,
ingatlanhirdetők
A szolgáltatás típusa, a
szolgáltatás előfizetőjének vagy
felhasználójának a szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges
azonosító adatai, a szolgáltatás
igénybevételének dátuma, kezdő
és záró időpontja, a
regisztrációhoz használt IP-cím
és portszám, az igénybevételnél használt IP-cím és portszám, a
felhasználói azonosító
Jogi kötelezettség
teljesítése
(2001. évi CVIII. törvény
3/B §, 13/B §)
Megkeresés esetén továbbítás a
titkos információgyűjtésre
feljogosított szervnek
Adat keletkezésétől
számított
egy év
Kamerás megfigyelés az ingatlaniroda
ügyfélterének helyiségében, ill. a Dr. M & M Kft. tulajdonában lévő ingatlan külső homlokzatán
Az ingatlaniroda látogatói
(ügyfelek, leendő ügyfelek, ingatlan tanácsadók)
Arcmás, mozgóképes felvételen
rögzített egyéb adatok
A Mester House Ingatlaniroda jogszerű érdeke Megkeresés esetén továbbítás a
titkos információgyűjtésre
feljogosított szervnek
3 munkanap
 
 
 
 
  1. számú melléklet: Incidensek nyilvántartása
 
Incidens
időpontja/Észlel
és időpontja
Érintett
személyes
adatok köre

Incidenssel
érintettek
köre és

Incidens körülményei, hatása, elhárításra tett intézkedések
       
       
       
       
 
 
  1. sz. melléklet: Hozzájárulás és tájékoztatás minta
 
A fenti 1. mellékletben hozzájáruláson alapulónak jelölt adatkezelések esetén a következő hozzájárulást és tájékoztatást kell használni az adat felvételére szolgáló felületen:
 
Kifejezett hozzájárulásomat adom (tevékenységhez) szükséges személyes adataim kezeléséhez.
 
Az Ön adatait az Ön kifejezett hozzájárulása alapján …………...céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
 
Az adatok törlési határideje:
 
Az adatkezelő és elérhetőségei:
Az adatkezelő neve: Dr. M & M Kft. Mester House Ingatlan és Albérletközvetítő Iroda (a továbbiakban: Mester House Ingatlaniroda)
Székhelye: 4032 Debrecen, Kartács utca 6. 2/23.
Adatvédelmi tisztségviselő: Mester Ferenc
Email: info@mesterhouse.hu
Telefon: +36 30 565 1000 (munkanapokon 10.00 – 16.00)

Az adatkezelés önkéntes, de (esetleges következmény). Ön az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhetszemélyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat a Bankráció tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Az adatokhoz a következő címzettek férnek hozzá: (...) Az adatokat harmadik országba továbbítjuk a következő címzettnek: (...) Az adatok megfelelő védelmét e harmadik országban a következő garanciák biztosítják: (...), amelyekről több információ itt érhető el: (...). Automatizált döntéshozatalt, ill. profilalkotást végzünk a következő esetekben: (...), amely Önre nézve a következő hatással járhat: (...). Az alkalmazott logikára vonatkozó információk a következők: (...) Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu . Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
 
Ha a fenti táblázat szerint az adatkezelési jogalap nem a hozzájárulás, de az adatokat közvetlenül az érintettől veszik fel, úgy a tájékoztatást az alábbi módosítással kell megadni:
 
- jogalap értelemszerű módosítása;
 
- érintetti jogok módosítása (így az adathordozhatóság joga csak hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén él);
 
- a jogalapnak megfelelő többletinformáció (így a jogos érdeken alapuló adatkezelésnél az érintettet tájékoztatni kell a jogos érdekről is).
 
4. sz. melléklet: Elvégzett érdekmérlegelések
 
Magánszemélyek, ill. cégek eladó és kiadó ingatlanjainak
hirdetése és azok közzététele
Magánszemélyek (tulajdonosok)
Cégek (cégvezetők)
Név, születési adatok, elérhetőségi
adatok: lakcím, (telefonszám, e-mail cím) hirdetett ingatlan címe
ingatlan
adatai, fotói, számlázási
adatok,
 
A Mester House Ingatlaniroda és a
magánszemélyek ill. cégek közötti szerződés
teljesítése
Adatfeldolgozás: WPH Kft.
Nyilvánosságra hozatal: fotók, az ingatlan paraméterei, címe
Továbbítás: hitel iránti érdeklődés esetén: OTP Bank Nyrt., Kléner Jánosné EV.
Google/Facebook (belépés)Kft.
Polgári jogi elévülés
Fotók estén a hirdetés törlését követően azonnal Cégvezető/referens/kapcsolattartó/munkatár
s személyének változása után azonnal
 
1. Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja
 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”
 
A Dr. M & M Kft. („Mester House Ingatlaniroda”) ingatlanközvetítői hirdetések közzététele tevékenység keretében az alábbi személyes adatokat kezeli:
 
- a vele szerződésben álló magánszemélyek (tulajdonosok) ill. cégek (cégvezetők) nevét, elérhetőségi adatait.
 
2. Az érdekmérlegelés eredménye
 
Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű érdeke fűződik szolgáltatás nyújtásához magánszemélyek ill. cégek számára, valamint (2) az érintett magánszférájára az adatkezelés olyan hatással van, amely az érintett számára belátható. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az
Mester House Ingatlaniroda által kezelhetők.
 
Ingatlan kere
sők
adatainak
kezelése
Ingatlankereső
személyek
Név, elérhetőség,
email
kommunikáció
tartalma
A Mester House ingatlaniroda jogszerű érdeke/Jogi
kötelezettség teljesítése (Fgytv. 17/A §)
Adatfeldolgozás:
Mester House Ingatlaniroda
90 nap
Panasz esetén 5 év (Fgytv. 17/A § (7) bek.
 
1.Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja
 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”
A Dr. M & M Kft. („Mester House Ingatlaniroda”) ingatlanhirdetések közéttételével kapcsolatos szolgáltatásának keretében az alábbi személyes adatokat kezeli:
- ingatlankereső személyek neve
- elérhetősége
- email kommunikáció tartalma.
 
2. Az adatkezelő jogszerű érdeke
 
A Mester House Ingatlaniroda felületén a megjelenő hirdetések megtekintése után az érdeklődők a hirdető számára érdeklődő üzenetet írhatnak, amelynek során megadják a fenti személyes adatokat. A Mester House Ingatlanirodának jogszerű érdeke fűződik az adatok kezeléséhez, mivel ennek segítségével képes ellenőrizni az általános szerződési feltételekben írt szabályok betartását a kommunikáció tárgyára és stílusára tekintettel, valamint ezen adatok ismeretében képes a panaszügyintézésre az üzenetek továbbításával kapcsolatos problémák esetén.
 
 
3. Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai
 
A rendszer rendeltetésszerű használata esetén az érintett magánszféráját az adatkezelés csekély mértékben érinti, mivel a vonatkozó adatok az ingatlankereséssel szorosan összefüggenek, azok valamely ingatlan iránti érdeklődést fejeznek ki. A megőrzési idő differenciálása (panaszok és más üzenetek esetén) a személyes adatok védelméhez fűződő jog arányos korlátozását szolgálja.
 
4. Az érdekmérlegelés eredménye
 
Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű érdeke fűződik a rendszerén folyó kommunikáció moderálásához, és az ÁSZF rendelkezéseinek érvényesítéséhez, valamint (2) az érintett magánszférájára az
adatkezelés csekély hatással van, mivel általános esetben (ha az érintett nem valósít meg jogellenes cselekményt) az üzenetek tartalma szorosan a hirdetett ingatlanokkal kapcsolatos. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Mester House Ingatlaniroda által kezelhetők.
 
4.2.
 
Weboldal
látogatóinak
üzleti célú
kezelése
Weboldal
látogatói
IP-cím, látogatás
időpontja és időtartama,
lehívott állományok,
korábban látogatott
URL-ek, cookie-k
A Mester House ingatlaniroda jogszerű érdeke Adatfeldolgozás:
WPH Kft.
A látogató által történő törlés időpontjában
 
 
1.Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja
 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.” A Dr. M & M Kft. („Mester House Ingatlaniroda” internetes honlap üzemeltetőjeként a weboldal hatékony működése, a felhasználói élmény javítása, az oldal felhasználóbarát kialakítása végett az alábbi személyes adatokat kezeli:
- IP cím,
- a kapcsolódás időpontja,
- a használt számítógép operációs rendszerére és alkalmazásaira vonatkozó adatok,
- a lehívott adatállományokkal kapcsolatos adatok
- korábban látogatott URL-ek
- cookie-k.
 
2. Az adatkezelő jogszerű érdeke
 
A Mester House Ingatlanirodának jogszerű érdeke fűződik szolgáltatása fejlesztéséhez, és ahhoz, hogy felhasználóinak minél minőségibb
élményt nyújtva, felhasználóbarát módon üzemeltesse rendszerét. Ehhez szükségesek az oldal használatára vonatkozó adatok, amelyek elemzése a hatékonyabb szolgáltatás kialakítását segíti elő.
 
3. Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai
 
A fentiekben meghatározott adatok egyesesetekben (pl. dinamikus IP-címmel történő látogatás) csak több adatkezelő együttes tevékenységével lennének meghatározott természetes személyhez köthetők. A Mester House Ingatlaniroda a fenti személyes adatokból az érintett azonosítására nem képes: az adatkezelés célja kizárólag a szolgáltatás hatékonyságának és a weboldal felhasználóbarátságának növelése, nem az egyedi jellemzők értékelése. A honlap látogatóját sem a Mester House Ingatlaniroda, sem harmadik személy nem azonosítja az adatok felhasználásával. Általános esetben az adatok kezelése az érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira a szóban forgó adatkezelés nem jelent veszélyt.
 
4. Az érdekmérlegelés eredménye
 
Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű érdeke fűződik szolgáltatása hatékonyságának növeléséhez, valamint (2) az érintett magánszférájára az adatkezelés nincs hatással, mivel általános esetben (ha az érintett nem valósít meg jogellenes cselekményt) az érintettet sem az adatkezelő, sem harmadik fél nem azonosítja a kezelt adatok felhasználásával. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Mester House Ingatlaniroda által kezelhetők.
 
4.3
 
Elektronikus
iktatórendszer
Levelezőpartnerek Elérhetőségi adatok A Mester House Ingatlaniroda. jogszerű érdeke - 5 év
 
 
1. Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja
 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”
 
A Mester House Ingatlaniroda elektronikus iktatókönyvében a postaforgalom dokumentálása céljából kezeli a következő személyes adatokat:
- levelezőpartnerek neve
- levelezőpartnerek elérhetőségi adatai.
 
2. Az adatkezelő jogszerű érdeke
 
A Mester House Ingatlanirodának, mint minden szervezet érdeke az, hogy iratforgalma szabályozott, követhető legyen.
 
3. Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai
 
Az érintett személyes adatainak védelméhez való jogát az adatkezelés kis mértékben érinti, magának az adatoknak a nyilvántartásával. A hatás csekély, mivel az érintett előtt az adat útja ismert, általában az egyéb jogviszony alapján a Mester House Ingatlanirodával egyébként is kapcsolatban áll. Tovább csökkenti az érintett adatvédelmi jogaira való hatást a kötelező törlési határidő.
 
4. Az érdekmérlegelés eredménye
 
Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű érdeke fűződik az iktatórendszer alkalmazásához, valamint (2) az érintett magánszférájára az adatkezelés csekély hatással van, mivel az adat útját az érintett ismeri, általában egyéb jogviszony alapján kapcsolatban áll a Mester House Ingatlanirodával. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Mester House Ingatlaniroda által kezelhetők.
 
4.4.
 
 
A weboldal
technikai
üzemeltetése, az
oldal védelme
jogellenes
tevékenység ellen
A weboldal látogatói IP címek és azokhoz
kapcsolódó technikai adatok
(operációs rendszer, látogatás
időpontja, lekért állományok,
stb.)
A Mester House Ingatlaniroda. jogszerű érdeke WPH Kft
Dr. M & M Kft.
90 nap
 
 
1. Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja
 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”
 
A Dr. M & M Kft. („Mester House Ingatlaniroda”) internetes honlap üzemeltetőjeként a hálózati és informatikai biztonság fenntartása érdekében a következő személyes adatokat kezeli:
 - IP cím,
- a kapcsolódás időpontja,
- a használt számítógép operációs rendszerére és alkalmazásaira vonatkozó adatok,
- a lehívott adatállományokkal kapcsolatos adatok.
 
2. Az adatkezelő jogszerű érdeke
 
A Mester House Ingatlaniroda informatikai rendszereinek biztonságához a társaságnak jogszerű érdeke fűződik, az lényegi eleme az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés biztosításának is. Az ilyen adatkezeléshez fűződő jogos érdeket maga az Általános Adatvédelmi Rendelet is elismeri. A Rendelet 49. preambulum bekezdése szerint “[a]z érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység (CERT), hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek (CSIRT), elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos, vagyis adott titkossági szinten az érintett hálózat vagy információs rendszer ellenálló képessége az e hálózatokon és rendszereken tárolt vagy továbbított adatok, valamint az e hálózatok és rendszerek által nyújtott vagy rajtuk keresztül elérhető kapcsolódó szolgáltatások hozzáférhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmas jellegét sértő véletlen eseményekkel, illetve jogellenes vagy rosszhiszemű tevékenységekkel szemben. Ez magában foglalhatja például az elektronikus kommunikációs hálózatokhoz való engedély nélküli hozzáférés és a rosszindulatú programterjesztés megakadályozását, továbbá a szolgáltatás megtagadásával járó támadások, valamint a számítógépes és elektronikus kommunikációs rendszerekben való károkozás megállítását.”
 
3. Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai
 
A fentiekben meghatározott adatok egyesesetekben (pl. dinamikus IP-címmel történő látogatás) csak több adatkezelő együttes tevékenységével lennének meghatározott természetes személyhez köthetők. A Mester House Ingatlaniroda a fenti személyes adatokból az érintett azonosítására nem képes: az adatkezelés célja az informatikai rendszerekkel kapcsolatos egyes biztonsági intézkedések megtétele a naplózott adatok alapján, illetőleg, ha annak helye van, meghatározott jogi eljárás kezdeményezése abban az esetben, ha a honlap látogatója jogszerűtlen cselekményt követ el a honlap látogatásával kapcsolatban. Egyéb esetben a honlap látogatóját sem a Mester House Ingatlaniroda, sem harmadik személy nem azonosítja az adatok felhasználásával. Általános esetben az adatok kezelése az érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira a szóban forgó adatkezelés nem jelent veszélyt.
 
4. Az érdekmérlegelés eredménye
 
Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű, a GDPR szövegével is alátámasztható, és kifejezetten az adatvédelmi rendelkezésekből következő érdeke fűződik informatikai rendszere biztonságának fenntartásához, valamint (2) az érintett magánszférájára az adatkezelés nincs hatással, mivel általános esetben (ha az érintett nem valósít meg jogellenes cselekményt) az érintettet sem az adatkezelő, sem harmadik fél nem azonosítja a kezelt adatok felhasználásával. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Mester House Ingatlaniroda által kezelhetők.
 
4.5
 
Kamerás megfigyelés az ingatlaniroda
ügyfélterének helyiségében, ill. a Dr. M & M Kft. tulajdonában lévő ingatlan külső homlokzatán
Az ingatlaniroda látogatói
(ügyfelek, leendő ügyfelek, ingatlan tanácsadók)
Arcmás, mozgóképes felvételen
rögzített egyéb adatok
A Mester House Ingatlaniroda jogszerű érdeke Megkeresés esetén továbbítás a
titkos információgyűjtésre
feljogosított szervnek
3 munkanap
 
 
1. Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja
 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”  A Dr. M & M Kft. („Mester House Ingatlaniroda”) vagyonvédelmi célokból a következő személyes adatokat kezeli:
- az elektronikus megfigyelő rendszerrel rögzített képfelvételek.
 
2. Az adatkezelő jogos érdeke
 
A Mester House Ingatlaniroda által használt telephelyen a vagyonbiztonsághoz a társaságnak jogszerű érdeke fűződik. A Mester House Ingatlaniroda ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében ill. a saját tulajdonában álló ingatlan külső homlokzatán végzi az elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetését; a vagyonbiztonsághoz fűződő érdek súlyát a magyar jogalkotó is elismerte, amikor a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXII. törvény keretei között kifejezetten megengedte ilyen célokból az információs önrendelkezési jog korlátozásával elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetését.
 
3. Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai
 
Az elektronikus megfigyelőrendszer segítségével az érintettek (ingatlan tanácsadók, alvállalkozók, a telephelyekre látogató egyéb személyek)
személyéről képfelvételek rögzülnek. E felvételeket fő szabály szerint senki nem ismeri meg, azok az Adatvédelmi szabályzat 1. mellékletében meghatározott, 3 munkanapos határidőben törlésre kerülnek. Általános esetben az adatok kezelése az érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira a szóban forgó adatkezelés nem jelent veszélyt. A felvételek felhasználására csak nyomozó hatóságok jogosultak, az eljárásukra vonatkozó jogi szabályozás szerint.
 
4. Az érdekmérlegelés eredménye
 
Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy (1) az adatkezelőnek jogszerű, érdeke fűződik a vagyonbiztonság fenntartásához, valamint (2) az érintett magánszférájára az adatkezelés nincs hatással, mivel általános esetben az érintettet sem az adatkezelő, sem harmadik fél nem azonosítja a kezelt adatok felhasználásával, ha pedig ez megtörténik, akkor a nyomozó hatóság eljárására vonatkozó jogszabályok garanciákat biztosítanak. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Dr. M & M Kft. által működtetett Mester House Ingatlaniroda által kezelhetők.