Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST KÖTŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

 
1. Az adatkezelő(k) megnevezése:
-Mester House Ingatlan és Albérletközvetítő iroda
-Dr. M & M Kft. -vel jogviszonyban álló egyéb közreműködők, teljesítési segédek.
(pl.: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak).
2. A kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és célja
A) az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózkodási helye
B) az ügyfél telefonszáma, e-mail címe, az eladásra felajánlott ingatlan adatai.
Az adatkezelés jogalapja:
- az A)pontban szereplő adatok esetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvényben (Pmtv.) előírt kötelező adatkezelés,
- a B) pontban szereplő adatok esetében az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerinti önkéntes hozzájárulás.
Az adatkezelés célja:
- az ügyfél számára szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvényben (Pmtv.) előírt ügyfél átvilágítás
- az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén a Mester House ingatlanközvetítő iroda jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése.
3. Adattovábbítás
A Mester House ingatlanközvetítő Iroda az ügyfelek adatait a Pmtv-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére továbbítja.
A Mester House ingatlanközvetítő Iroda az ügyfél személyes adatait a Mester House ingatlanközvetítő Iroda megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbítja, mégpedig kizárólag az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés- behajtással foglalkozó cégnek.
4. Az adatkezelés időtartama
A Pmtv. alapján az adatkezelés időtartama az adatok felvételétől számítva 8 év. Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.
5.Az adatkezelés módja
A Mester House ingatlanközvetítő Iroda ingatlan-tanácsadója vagy egyéb közreműködője rögzíti a Mester House ingatlanközvetítő Iroda elektronikus adatbázisában az ügyfél személyes adatait, valamint az általa közvetített ingatlan adatait. Az ügyfél személyes adataihoz a Mester House Ingatlanközvetítő Irodán kívül az azzal jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadó férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfóliójában van, illetve amelynek/akinek az adott ingatlant megtekinteni kívánó érdeklődő ügyfele van.
6. Az érintettek jogai
Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Mester House Ingatlanközvetítő Iroda által kezelt , rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.
7. Az ügyfél kötelezettségei
A Mester house Ingatlanközvetítő Iroda a Pmtv. előírásai alapján köteles a személyazonosság ellenőrzése érdekében az azt igazoló okirat bemutatását az ügyféltől megkövetelni és az okirat érvényességét ellenőrizni.
A Mester house Ingatlanközvetítő Iroda a Pmtv. előírásai alapján köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az üzleti kapcsolattal összefüggő adatok naprakészek legyenek. Ezért az ügyfél köteles a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa bemutatásával a Mester House Ingatlanközvetítő Irodát (4032 Debrecen, Jerikó utca 9-11.) a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül tájékoztatni az általa korábban megadott adatokban történt változásról.
8. Jogorvoslati lehetőségek
Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasza esetén beadvánnyal fordúlhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti illetékes törvényszéken.

Alulírott nyilatkozom, hogy az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam.

Dátum:

Az ügyfél aláírása: