Közvetítési és megtekintési nyilatkozat

KÖZVETÍTÉSI ÉS MEGTEKINTÉSI NYILATKOZAT
 
Alulírott………………………………………………………………..
Születési név…………………………………………………………
Anyja neve…………………………………………………………….
Születési hely, dátum…………………………………………….
Lakcím…………………………………………………………………..
Telefonszám………………………………………………………….
Ezennel kijelentem, hogy az alábbi ingatlan (ok) megvételével/bérbevételével kapcsolatos információkat elsőként a Dr. M & M Kft. által működtetett MESTER HOUSE INGATLAN és ALBÉRLETKÖZVETÍTŐ IRODÁTÓL továbbiakban ingatlaniroda kaptam meg, amely tevékenységét a „MESTER HOUSE” ábrás- és szóvédjegy alatt saját felelősségére végzi.
  Regisztrációsszám Cím Megtekintés időpontja Megtekintő aláírása Megbízó aláírása
1.
 
         
2.
 
         
A MESTER HOUSE INGATLANIRODA nem vállal felelősséget azért, hogy az eladói adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a fenti ingatlanra vonatkozóan a MESTER HOUSE INGATLANIRODÁTÓL kapott információ, tájékoztató jellegű.
Az értékesítési szolgáltatás a vevők részére ingyenes.
 
Kijelentem, hogy amennyiben a fenti ingatlan (ok)ra vonatkozóan én, vagy bármely hozzátartozóm vagy közeli hozzátartozóm (Ptk.685§ b. pontja szerint). vagy az általam vagy bármely hozzátartozóm vagy közeli hozzátartozóm által képviselt vagy legalább részben tulajdonolt jogi személy közvetlenül a fenti ingatlan(ok) eladójával adásvételi/bérleti szerződést vagy az ingatlan(ok) hasznosítására vagy megterhelésére vonatkozó egyéb szerződést köt a MESTER HOUSE INGATLANIRODA előzetes írásbeli tájékoztatása nélkül, úgy 500.000.- forint, azaz ötszázezer. – forint összegű kötbér megfizetésére vagyok köteles a MESTER HOUSE INGATLANIRODA részére.
Tudomással bírok azzal, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy a megtekintett ingatlant más, a MESTER HOUSE INGATLANIRODÁVAL együttműködésben álló ingatlanközvetítő értékesíti.
Kijelentem, hogy minden olyan nyilatkozatot érvénytelennek tekintek, amelynek tartalma a jelen nyilatkozatommal ellentétes. Alulírott aláírásával igazolja, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Aláírásommal önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a MESTER HOUSE INGATLANIRODA az általam megismert, a jelen nyilatkozat mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és céllal a jelen nyilatkozatban rögzített személyes adataimat nyílvántartsa és kezelje.
 
Kijelentem, hogy az adatvédelmei tájékoztató egy példányát átvettem.
 
Debrecen, …………………
 
Megtekintő ügyfél                                                                         Tanácsadó
 
Tanuk:
Név:                                                                     Cím:                                                                      Aláírás:
 
Név:                                                                     Cím:                                                                      Aláírás:


 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ INGATLANT MEGTEKINTŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE
 
1.Az adatkezelő(k) megnevezése:
-Mester House Ingatlan és Albérletközvetítő Iroda-Dr. M & M Kft -vel jogviszonyban álló egyéb közreműködők, teljesítési segédek. (pl.: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak).
2. A kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és célja
A) az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózkodási helye
B) az ügyfél telefonszáma, e-mail címe, az eladásra felajánlott ingatlan adatai.
Az adatkezelés jogalapja:
- az A)pontban szereplő adatok esetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvényben (Pmtv.) előírt kötelező adatkezelés,
- a B) pontban szereplő adatok esetében az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerinti önkéntes hozzájárulás.
Az adatkezelés célja:
- az ügyfél számára szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása,
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. törvényben (Pmtv.) előírt ügyfél átvilágítás,
- az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén a Mester House ingatlanközvetítő iroda jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése.
3. Adattovábbítás
A Mester House ingatlanközvetítő Iroda az ügyfelek adatait a Pmtv-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére továbbítja.
A Mester House ingatlanközvetítő Iroda az ügyfél személyes adatait a Mester House ingatlanközvetítő Iroda megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbítja, mégpedig kizárólag az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés- behajtással foglalkozó cégnek.
4.Az adatkezelés időtartama
A Pmtv. alapján az adatkezelés időtartama az adatok felvételétől számítva 8 év. Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.
5.Az adatkezelés módja
A Mester House Ingatlanközvetítő Iroda ingatlan-tanácsadója vagy egyéb közreműködője rögzíti a Mester House ingatlanközvetítő Iroda elektronikus adatbázisában az ügyfél személyes adatait, valamint az általa közvetített ingatlan adatait. Az ügyfél személyes adataihoz a Mester House Ingatlanközvetítő Irodán kívül az azzal jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadó férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfóliójában van, illetve amelynek/akinek az adott ingatlant megtekinteni kívánó érdeklődő ügyfele van.
6.Az érintettek jogai
Az ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Mester House Ingatlanközvetítő Iroda által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.
7.Az ügyfél kötelezettségei
A Mester House Ingatlanközvetítő Iroda a Pmtv. előírásai alapján köteles a személyazonosság ellenőrzése érdekében az azt igazoló okirat bemutatását az ügyféltől megkövetelni és az okirat érvényességét ellenőrizni.
A Mester house Ingatlanközvetítő Iroda a Pmtv. előírásai alapján köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az üzleti kapcsolattal összefüggő adatok naprakészek legyenek. Ezért az ügyfél köteles a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa bemutatásával a Mester House Ingatlan- közvetítő Irodát (4032 Debrecen, Jerikó utca 9-11.) a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül tájékoztatni az általa korábban megadott adatokban történt változásról.
8. Jogorvoslati lehetőségek
Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasza esetén beadvánnyal fordúlhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti illetékes törvényszéken.
Alulírott nyilatkozom, hogy az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam.
 
 
 
Debrecen, ……………………..                                    Ügyfél aláírása: …………………………….